vuhov  nav4dialnist 

                                                   normdok  batkam